ARTIKEL 1. OBJECT VOOR DEZE OVEREENKOMST
1.1. Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen welke is gesloten tussen enerzijds de verhuurder, en anderzijds een in de overeenkomst met name genoemde gebruiker, verder te noemen huurder.

ARTIKEL 2. DUUR VAN DE OVEREENKOMST
2.1. Deze overeenkomst is gesloten voor een vooraf vastgestelde periode.
2.2. Bij het vaststellen van de tijdsduur van het verhuur contract, geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.
2.3 De dag van ophalen en retourneren geldt normaliter als een volledige huurdag, tenzij anders overeengekomen

ARTIKEL 3. LEVERING EN TERUGBEZORGING
3.1. De huurder dient zelf de gehuurde goederen bij de verhuurder op te halen en bij beëindiging van het huurcontract, aan de verhuurder terug te geven, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen, dat de verhuurder zich met het brengen en/ of terugbezorgen van de gehuurde goederen zal belasten, waarbij huurder er voor dient zorg te dragen dat verhuurder de locatie waar het gehuurde dient te worden afgeleverd/ gelost kan bereiken via begaanbare weg. Indien verhuurder zich zal belasten met het brengen en/ of terugbezorgen van het gehuurde zal zulks geschieden voor rekening van de huurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 4. LEVERINGSTERMIJN
4.1. Indien de verhuurder zich jegens de huurder heeft verplicht de gehuurde goederen aan de huurder te bezorgen, zal de verhuurder er naar streven zich aan de overeengekomen leveringstermijn te houden.

ARTIKEL 5. RECLAME EN CONTROLE OP GOEDE STAAT VAN DE GOEDEREN.
5.1. De huurder is verplicht terstond na de (op)levering van het werk en/ of de goederen, deze grondig te inspecteren op gebreken dan wel het verwachtingspatroon daarvan. Indien het een of ander onjuist mocht zijn dient de huurder de verhuurder terstond op de hoogte te brengen. Indien de huurder niet onverwijld (uiterlijk binnen 24 uur) na de dag van (op)levering de verhuurder wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gehuurde is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

ARTIKEL 6. VERPLICHTINGEN HUURDER.
6.1. De huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepaling van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om;
a. De gehuurde goederen overeenkomstig de bedienings- en overige voorschriften o.a. ten aanzien van toezicht, die aan huurder bij aflevering van de goederen zijn medegedeeld en/ of overhandigd, te behandelen;
b. Geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen;
c. De verhuurder ten allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen;
d. Aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en de verhuurder te vrijwaren;
e. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van de verhuurder te doen geschieden.
6.2. De huurder dient voor eigen rekening en risico over de volgende zaken te beschikken:
a. De voor het gehuurde benodigde verzekeringen (inboedel-, reis-, en/of autoverzekering);
b. Geschikte dakdragers die de omschreven goederen mogen/kunnen dragen.

ARTIKEL 7. REPARATIE.
7.1. Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

ARTIKEL 8. WAARBORGSOM.
8.1. De huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan de verhuurder een waarborgsom te betalen zoals genoemd in de overeenkomst.
8.2. De verhuurder behoudt zich het recht voor extra huurdag(en) te compenseren met de waarborgsom als gevolg van het later (of incompleet / of schade) retourneren van het object, evenals de kosten van reparatie en gederfde inkomsten van een volgende huurder die hetzelfde object had gehuurd.
8.3. De verhuurder is verplicht deze waarborgsom bij de beëindiging van het huurcontract, indien op dat moment de huurder aan al zijn verplichtingen jegens de verhuurder heeft voldaan, aan de huurder terug te geven.

ARTIKEL 9. VERZEKERING.
9.1. Huurobjecten zijn niet verzekerd via de verhuurder, maar vallen onder de eigen verzekering van huurder. De huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde goederen gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de huurder zijn gesteld en de huurder zal daartoe de goederen zonodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door molest, verlies, diefstal, beschadiging, etc., o.a. ten gevolge van brand.

ARTIKEL 10.
SCHADE, GEBREKEN EN DIEFSTAL.
10.1. De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan de verhuurder te melden. Zonder toestemming van de verhuurder mag de huurder niet tot reparatie overgaan. Veranderingen en/ of reparatie aan de gehuurde goederen zal de verhuurder slechts in zijn eigen, of in een door hem aangewezen, werkplaats aanbrengen c.q. verrichten.
10.2. Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.
10.3. In geval van schade, diefstal, uitloop huurperiode o.i.d. zal de huurder moeten aantonen dat dit door overmacht of door derden is veroorzaakt, omdat de huurder in eerste instantie verantwoordelijk is. De verhuurder zal bepalen of er n.a.v. het incident aan een financiële vergoeding dient te worden voldaan, welke ingehouden wordt op de betaalde borg of op andere wijze wordt opgelegd. De verhuurder draagt voor dergelijke incidenten geen enkele verantwoordelijkheid.

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID.
11.1. Voor schade die de huurder aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen veroorzaakt, is de verhuurder niet aansprakelijk. Huurder zal de verhuurder ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.
11.2. De huurder is zelf aansprakelijk voor alle lasten, belastingen en boetes die voorvloeien uit het gebruik van het verhuurde door hem dan wel door derden.

ARTIKEL 12. MEDEDELINGSVERPLICHTINGEN HUURDER.
12.1. Huurder dient de verhuurder onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurder zijn roerende of onroerende goederen, op de in de overeenkomst genoemde gehuurde goederen of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van de verhuurder dreigen te worden geschaad.

ARTIKEL 13. ANNULERING
13.1. De huurder dient nadat de aanbetaling is voldaan en de huurperiode is afgesproken per aangetekende brief te annuleren. Bij annulering worden de volgende kosten in rekening gebracht: tot 2 weken voor de aanvang van de afgesproken huurperiode 50% van de huursom. Vanaf 2 weken voor de aanvangsdatum van de afgesproken huurperiode 100% van de huursom.

ARTIKEL 14. BEËINDIGING
14.1. Huurder zal op de datum waarop de overeenkomst van rechtswege verstrijkt voornoemde zaken ter beschikking van verhuurder stellen en bij beëindiging van het huurcontract, aan de verhuurder terug te geven, tenzij anders overeengekomen.
14.2. In afwijking van het hiervoor onder 1 bepaalde en onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek, heeft verhuurder het recht deze bruikleenovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en van huurder onmiddellijke teruggave van voornoemde zaken te vorderen, indien:
a. huurder voornoemde zaken verwaarloost, misbruikt of voor een ander doel gebruikt dan waarvoor deze bestemd is;
b. huurder op enigerlei andere wijze dan hiervoor onder a en b aangegeven, in strijd handelt met de bepalingen van deze overeenkomst of van de artikelen van het Burgerlijk Wetboek, voor zover hiervan niet in de onderhavige overeenkomst is afgeweken;
c. één van beide partijen overlijdt, één van hen in staat van faillissement wordt verklaard, door één van hen voorlopige surséance van betaling wordt aangevraagd of verkregen, een verzoek van huurder aan de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling ex artikel 284 Fw;
d. één van hen onder curatele wordt geplaatst of op andere wijze het vrije beheer van zijn vermogen verliest.
14.3. Indien huurder bij het einde van deze bruikleenovereenkomst niet onmiddellijk voornoemde zaken ter beschikking van verhuurder stelt en/of verhuurder niet de gelegenheid biedt voornoemde zaken te verwijderen, verbeurt huurder een onmiddellijk opeisbare boete van € 20,= per dag, voor iedere dag dat huurder, na bij aangetekende brief te zijn aangemaand, in gebreke blijft met de ter beschikkingstelling en/of het aan verhuurder gelegenheid bieden tot verwijdering van voornoemde zaken.

ARTIKEL 15. WIJZIGINGEN.
15.1. Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt zijn niet geldig voorzover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.

ARTIKEL 16. BETALING.
16.1. De wijze van betaling zal in onderling overleg worden bepaald.

ARTIKEL 17. TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER EN GERECHTELIJKE KOSTEN
17.1. Op deze bruikleenovereenkomst zal uitsluitend Nederlands recht van toepassing zijn.
17.2. Alle eventuele rechtsgeschillen, die uit deze bruikleenovereenkomst voortvloeien, worden onderworpen aan de uitspraak van de kantonrechter, indien zulks tot zijn competentie zal behoren.
17.3. Alle kosten door verhuurder gemaakt ter uitoefening en behoud van haar rechten, waaronder gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, komen voor rekening van huurder en zullen door deze aan verhuurder op haar eerste verzoek worden betaald.